Lượt truy cập: 39949    
  Đang trực tuyến: 1


Thầy Ethna O Connor

ITT
00-353-1 404 2874
00-353-1 404 2307

 

Thầy Ethna O Connor tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị và Hành vi tổ chức ở trường Kinh doanh Smurfit năm 1992 và tốt nghiệp đại học ngành Thương mại ở Đại học Tổng hợp Dublin (UCD) năm 1991. Thầy Connor giảng dạy ở Viện Công nghệ Tallaght từ năm 1999.

 

Thầy Connor giảng dạy các học phần: Quản trị sản xuất, Môi trường Kinh doanh, Phát triển doanh nghiệp, Hành vi tổ chức và đổi mới.