Lượt truy cập: 39950    
  Đang trực tuyến: 1


TS. Hoàng Trọng Hùng

Phó Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh.
0945285012

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Năm đạt được: 2014

Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị & Marketing, Đại học Adelaide – Australia

                 

Năm đạt được: 2006

Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị, Đại học Monash – Australia

 

Năm đạt được: 2000

Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế - Đại học Huế

 

NGOẠI NGỮ

            1. Tiếng Anh               Mức độ sử dụng: Thành thạo

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1/2001 đến nay

Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Giảng viên môn Quản trị dịch vụ và Quản trị sản xuất & tác nghiệp

3/2014 – 7/2015

Trường Kinh doanh, Đại học Adelaide - Australia

Nghiên cứu sau tiến sĩ và trợ giảng môn học Quản trị học căn bản, Marketing dịch vụ, và Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong kinh doanh toàn cầu

 

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

Bài báo khoa học và báo cáo hội thảo chuyên ngành

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí/hội thảo

chuyên ngành

1

Tình huống và hướng dẫn giảng dạy tình huống kinh doanh “Công ty CP du lịch Hương Giang – Khích lệ nhân viên trong bối cảnh áp lực cạnh tranh”, xuất bản trong cuốn sách “Các tình huống trong giảng dạy cao học Quản trị kinh doanh tại Việt Nam” (xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt)

2009

Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

2

Tăng cường liên kết địa phương để phát triển du lịch bền vững – trường hợp chuỗi cung ứng rau xà lách ở Thừa Thiên Huế

2008

Báo cáo và đăng tại Hội nghị khoa học lần thứ II – Trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế - tháng 02/2008

3

Bài báo “Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp công nghiệp đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000”

2010

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 4 (39), năm 2010

4

Bài báo “Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 tại các doanh nghiệp công nghiệp Thừa Thiên Huế”

2010

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, số 60, năm 2010

5

“The influence of service culture on customer service quality: local vs. foreign service providers in emerging markets”

2010

Báo cáo và đăng tại Australia & New Zealand Marketing Academy Conference (ANZMAC) – Christchurch, New Zealand – 11-12/2010

6

“Antecedents of Service climate in Emerging Markets: A Conceptual Framework”

2011

Báo cáo và đăng tại Australia & New Zealand Marketing Academy Conference (ANZMAC) – Perth, Australia – 11-12/2011

7

“Antecedents of Service climate: Evidence from Emerging Markets”

2011

Báo cáo và đăng tại SERVSIG International Service Research Conference Proceedings, Helsinki, Finland – 06/2011

8

“Creating a Favourable Service climate in Emerging Markets”

2012

Báo cáo và đăng tại Consortium for International Marketing Conference Proceedings, Taipei, Taiwan – 04/2012

9

“Antecedents of Service climate in Emerging Markets: An exploration of local and foreign service providers in Vietnam”

2012

Báo cáo và đăng tại Academy of International Business Conference (AIB), Washington DC, USA – 07/2012

10

“Factors affecting a favourable service climate: A study of service firms in Vietnam”

2013

Báo cáo và đăng tại The Sixth Vietnam Economist Annual Meeting (VEAM conference), Hue, Vietnam – 06/2013

11

“Drivers of service climate in an emerging market: Local vs. foreign firms perspective”

2014

Báo cáo và đăng tại hội nghị ANZIBA (Australia and New Zealand Academy of International Business Conference), Auckland – New Zealand, 4/2014 

12

“The Role of Networks and Knowledge for Australian Service Firms in East Asian Markets”

 

2015

Book chapter, xuất bản trong cuốn sách “ASEAN and Regional Free Trade Agreements: Consolidation or Creation?”, Nhà xuất bản quốc tế  Routledge

 

13

“The Extension of Animosity Model of Foreign Product Purchase:
The Evidence from Vietnam”

2015

Báo cáo và đăng tại hội nghị the 5th Annual Conference of the Atlas - Association Francophone de Management International (Atlas-AFMI), Hanoi, Vietnam, 5/2015

14

“VINACETS: A Consumer Ethnocentrism Scale in Vietnam”

2015

Báo cáo và đăng tại hội nghị Society for Marketing Advances Conference Proceedings, Texas, USA, 2015

 

15

“Developing service climate in local vs. foreign firms in smaller Asian emerging markets: A resource-based and social exchange perspective”

2015

International Journal of Human Resource Management, 2015 DOI: 10.1080/09585192.2015.1119707

16

“Promoting brand citizenship behaviour: The mediating role of service climate”

 

International Journal of Hospitality Management (forthcoming)

17

“Is leadership innate or learned? Implications for leadership development”

2016

Tạp chí khoa học Đại học Huế

Sách giáo trình, sách tham khảo và chương sách

STT

Tên công trình

Vai trò

Năm công bố

1

Giáo trình “Quản trị sản xuất và tác nghiệp”

Đồng tác giả

2007