Lượt truy cập: 39949    
  Đang trực tuyến: 1


TS Nguyễn Đăng Hào

Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh. Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế và Quản lí, Đại học Liege – Vương quốc Bỉ.
01697629339

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Năm đạt được: 2009

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế và Quản lí, Đại học Liege – Vương quốc Bỉ

 

Năm đạt được: 2001

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tếvà Quản lí, Đại học Wageningen – Hà Lan

 

Năm đạt được: 1987

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, Đại học Nông Lâm Huế

 

NGOẠI NGỮ

            1. Tiếng Anh               Mức độ sử dụng: Tốt

            2. Tiếng Pháp            Mức độ sử dụng: Khá

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1987-1995

Khoa Kinh tế, Đại học Nông Lâm Huế

Giảng viên

1995-2002

Khoa Kinh tế - Đại học Huế

Giảng viên

2002 đến nay

Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Giảng viên chính

 

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí/hội thảo

 chuyên ngành

1

Đánh giá tác động của chương trình tín dụng cho phụ nữ ở Quảng Điền

1999

Tạp chí Nông Nghiệp và Công nghiệp thực phẩm

2

Đánh giá tác động tổng hợp – ngành lúa gạo Việt nam

2003

Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP)

3

Tác động của chính sách tự do hóa thương mại đến cung cà phê ở Việt nam– sự áp dụng mô hình cung Nerlove

2003

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

4

Hệ thống canh tác ở Vùng Cát của tỉnh Thừa Thiên Huế.

2005

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

5

Farming systems in the sandy area of the Thua Thien Hue Province, Central Vietnam. Survey of socio-economic situation and constraints identified by farmers

2005

Management of Tropical Sandy Soils for Sustainable Agriculture. Proceedings Symposium Khon Kaen, Thailand,  FAO Corporate Document Repositor.

6

Tình hình dao động giá cà phê thị trường thế giới trong những năm qua và tác động của nó đến thị trường cà phê Việt nam – sự áp dụng mô hình hồi quy tự tương qua phương sai không đồng nhất có điều kiện (ARCH)

2007

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

7

Mối quan hệ giữa tỷ giá và cán cân thương mại Việt nam, thời kỳ 1995-2004

2007

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

8

Nguồn nhân lực và giáo dục cho phát triển nông thôn Miền Trung

2007

Cơ sở phát triển nông thôn theo vùng: Khu vực miền Trung Việt nam, AIDA-ETEA

9

Farming system in the sandy area of the Thua Thien Hue Province, Central Vietnam. Survey of socio-economic situation and constraints identified by farmers

2009

Improving food crop productivity in the coastal sandy area of the Thua Thien Hue Province- Central Vietnam, CUD-UCL- Gembloux University

10

Overview of socio-economic context in the coastal sandy zone of Thua Thien Hue province

2009

Improving food crop productivity in the coastal sandy area of the Thua Thien Hue Province- Central Vietnam, CUD-UCL- Gembloux University

11

Evolution of livelihood strategy and income of the households in the coastal sandy area of Thua Thien Hue province during the 2003-2008 period

2009

Improving food crop productivity in the coastal sandy area of the Thua Thien Hue Province- Central Vietnam, CUD-UCL- Gembloux University

12

Gender issues in the coastal sandy zone of Thua Thien Hue province

2009

Improving food crop productivity in the coastal sandy area of the Thua Thien Hue Province- Central Vietnam, CUD-UCL- Gembloux University

13

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược sinh kế của các nông hộ vùng Cát ven biển Thừa Thiên Huế

2010

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

14

Thay đổi chiến lược sinh kế và thu nhập của các nông hộ Vùng Cát ven biển Thừa Thiên Huế

2010

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

15

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược sinh kế tại vùng Cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

2012

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

16

Gender issues of the Fishery Communities in the Central Region of Vietnam

2012

The Journal of the Asian Fisheries Society

17

Factors affecting the income of households in the coastal sandy area of Thua Thien Hue porvince

2012

Journal of Science – Hue University – Volume 78 – Number 9.

18

The relationship between brand perception and individual customers loyalty: a case of military commercial joint stock bank branch Hue

2012

Journal of Science – Hue University – Volume 78 – Number 9.

19

How to support the linkage between cassava farmers and processors – case study: cassava value chains in Phong My – Phong Dien – Thua Thien Hue and A Xing – Huong Hoa – Quang Tri, Vietnam

2013

Journal of Science – Hue University – Volume 80 – Number 2.

20

Phân tích tính vị chủng trong hành vi tiêu dùng sữa của khách hàng tại hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố Huế

2015

Tạp chí Khoa học Đại học Huế – Chuyên san: Kinh tế  và Phát triển T. 101, S. 2 (2015)

21

Bước đầu thử nghiệm phương pháp phân tích chuỗi giá trị cho sản phẩm bò thịt ở Bình Định

2015

Tạp chí Khoa học Đại học Huế - Tập 109, Số 10, 2015, Tr. 49-59

22

Hành vi tiêu thụ thịt lợn sạch của người tiêu dùng tại thị trường thành phố Huế và Đông Hà.

2015

Tạp chí Khoa học Đại học Huế - Tập 109, Số 10, 2015, Tr. 39-47

23

Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử của doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

2015

Tạp chí Khoa học – Đại học Huế - Tập 109, Số 10, 2015, Tr. 307-318