CÁC HỌC PHẦN HỌC TẠI IRELAND VÀO NĂM 4

THÔNG BÁO CÁC HỌC PHẦN

SINH VIÊN SẼ HỌC Ở NĂM 4 TẠI IRELAND NĂM HỌC 2019-2020

 

Semester 7 (Bắt đầu vào tháng 09/2019)

Mandatory (Môn học bắt buộc)

Employment Law
International Business
Innovation
Strategy Formulation
Corporate Social Responsibility

Elective (Môn học tự chọn)

German 7
Spanish
Employee Relations Practice
FRENCH 7 
Tourism Management 1
Management Science

Semester 8 (Bắt đầu vào tháng 02/2020)

Mandatory (Môn học bắt buộc)

Global Supply Chain and Logistics
Corporate Finance & Governance
Strategy Implementation
Project Management
Management Practice

Elective (Môn học tự chọn)

German 8
FRENCH 8 
Spanish
Management Science 2
Organisational Development & Change
Tourism Management 2