Ban quản lý Chương trình Liên kết

Để quản lý thực hiện dự án, Trường Đại học Kinh tế Huế thành lập Ban điều hành gồm các thành viên như sau:

 

STT

Họ và tên

Vị trí đảm nhận

1

PGS.TS. Trần Văn Hòa

Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế – Đại học Huế;

Giám đốc chương trình

2

TS. Nguyễn Đăng Hào

Trưởng Khoa QTKD, trường ĐH Kinh tế -Đại học Huế;

Điều phối viên phía Việt Nam

3

TS. Damien Roche

Hiệu trưởng trường Kinh doanh và Nhân văn, Viện Công nghệ Tallaght;

Điều phối viên phía Ireland

4

PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc

Phó Hiệu trưởng;

Ủy viên

5

TS. Hoàng Trọng Hùng

Phó trưởng Khoa QTKD;

Ủy viên

6

ThS. Trần Hà Uyên Thi

Phó trưởng Bộ môn Thương mại & KDQT, Khoa QTKD;

Trợ lý chương trình