QUY ĐỊNH TỔ CHỨC & ĐÀO TẠO

Quy định tổ chức và Đào tạo

 

STT

Mô hình

Đặc điểm

1

4+0

Sinh viên học cả 4 năm tại trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế (do không đáp ứng yêu cầu đầu vào của Viện Công nghệ Tallaght, hoặc không đủ khả năng tài chính để chuyển tiếp sang Ireland để theo học năm cuối tại Viện).

2

3+1

Sinh viên học 3 năm đầu tại trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế và một năm cuối tại tại Viện Công nghệ Tallaght, Ireland nếu đạt đủ yêu cầu đầu vào của Viện.

3

3+2

Sinh viên học 3 năm đầu tại trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế và hai năm cuối tại tại Viện Công nghệ Tallaght, Ireland nếu đạt đủ yêu cầu đầu vào của Viện.

 

Trong ba năm đầu, sinh viên tại trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế, Việt Nam sẽ học bằng tiếng Việt một số môn học của khối kiến thức giáo dục đại cương và học bằng tiếng Anh các môn học của khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Đặc biệt, mỗi khóa học sẽ có 6 môn học do giáo viên của Viện Công nghệ Tallaght, Ireland đảm nhận và sẽ cử tối thiểu một giáo viên của trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế tham gia trợ giảng để tiếp thu kiến thức và phương pháp giảng dạy của các giảng viên của Viện Công nghệ Tallaght, Ireland.

 

Trong khóa đào tạo đầu tiên, 6 môn học sau đây sẽ do giáo viên của Viện Công nghệ Tallaght, Ireland đảm nhận: Cách học ở bậc đại học, Quản trị căn bản, Hành vi tổ chức, Quản trị Marketing, Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô. Trong những khóa tiếp theo, 6 môn học do giáo viên của Viện Công nghệ Tallaght sẽ thay đổi theo sự thỏa thuận giữa hai trường. Dự kiến thời gian giảng dạy của giáo viên đến từ Viện Công nghệ Tallaght, Ireland tại Việt Nam là 16 tiết đối với môn học 3 tín chỉ và thời gian còn lại sẽ được giảng dạy qua hệ thống E-leaning và Adobe Connect. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc giảng dạy của giảng viên trường đối tác (bao gồm chi phí đi lại, ăn ở, giảng dạy…) đều được trang trải theo quy chế của đề án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *